Meghe Dhaka Tara

Year: 2013

Director: Kamaleswar Mukherjee

Production: Shree Venkatesh Films

meghe-dhaka-tara-poster01-grinningtree
meghe-dhaka-tara-poster02-grinningtree
meghe-dhaka-tara-poster03-grinningtree
meghe-dhaka-tara-poster04-grinningtree
meghe-dhaka-tara-poster05-grinningtree
meghe-dhaka-tara-poster06-grinningtree
meghe-dhaka-tara-poster07-grinningtree